SMARTBIT WMS
SOFTVER ZA UPRAVLJANJE SKLADIŠNIM PROCESIMA
wms - quality assurance

Osnovni procesi u skladištu

Prijem

Prijem robe je jedan od ključnih u procesu kontrole zaliha i sledljivosti. Dobro upravljanje prijemnim nalozima i najavama prijema, uz evidenciju svih karakteristika pristigle robe, obezbeđuje da svi kasniji procesi: skladištenje, piking i otprema, budu kvalitetno i efikasno realizovani. S obzirom da je brzina prijema imperativ u dnevnom poslovanju u skladištu, dobro definisana procedura prijema, uz tehnološka rešenja, treba da obezbedi sa jedne strane tačnost podataka a sa druge brz proces prijema i ulaganja.

Sistemska kontrola prevoznika i dobavljača u procesu prijema bilo da se radi o temperaturi robe i vozila, oštećenim paketima, permutacijama, neslaganju dokumentacije sa fizičkim stanjem ili drugim neusaglašenostima, predstvalja važan element u procesu prijema i kontroli kvaliteta zaliha.

Prijem gotovog proizvoda u proizvodnom procesu, kao deo realizacije radnog-proizvodnog naloga obezbedjuje potpunu sledljivost u učešču repormaterijala i amabalaže u finalnom proizvodu.

Ulaganje

Sistemsko adresiranje i zoniranje skladišnog prostora u WMS-u omogućava skladištenje robe prema različitim kriterijumima poputfrekfentnosti, tipa, dimenzija, mase, volumena i sl. Zaprimljena roba u prijemnom procesu se naprednim algoritmima automatski upućuje u predviđenu zonu prema unapred zadatim parametrima i raspoloživosti prostora.

Skladištenje

Korisnik WMS-a je u mogućnosti da u svakom momentu, u relanom vremenu, dobije inforamciju o lokaciji i svim karakteristikama uskladištene robe: o količinama, rokovima isteka, lotovima, serijskim brojevima, carinskim brojevima, kritičnim rokovima, statusima i drugim parametrima važnim u procesu kontrole zaliha.

U WMS-u je obezbeđeno ručno i/ili automatsko blokiranje robe – istekli rokovi, oštećenja, carinska roba kao i promena statusa robe u proizvodnom procesu, na doradi, neuslovna, na proveri i sl.

Dopuna

Naše WMS rešenje se brine za Vas, da je roba uvek dostupna odvajaču u piking zoni i generiše naloge za dopunu piking zone u realnom vremenu. Nalozi za dopunu upućuju viljuškaristu ili odvajača robe kako i gde i gde da izvrši relokaciju.

wms - quality assurance

“Standardi u lancu snabdevanja štede vreme i novac smanjenjem papirologije i administracije. Uglavnom nevidljivi, pa ipak neverovatno važni, GS1 standardi omogućavaju da se procesi unutar najvećih svetskih industrija - glatko odvijaju”

Izdavanje

Ključni cilj u lancu snabdevanja kada je u pitanju isporuka robe je ispručiti robu tačno, u pravo vreme i na pravo mesto. U dinamičnom skladišnom okruženju, sa velikim brojem naloga i stavki, posebno ako se vodi računa i o sledljivosti robe, od velike je važnosti da proces odvajanja ( piking ) robe bude automatizovan i u što manjoj meri zavistan od odvajača ( pikera ).

Sa našim WMS rešenjem putanja kretanja odvajača je predefinisana, sistem vrši izbor robe a odvajač je potpuno “vođen” od strane sistema. Potrošnja zaliha se evidentira sa svakim pikiranjem pri čemu je sistemsko stanje zaliha uvek ono što odgovara realnom stanju istih. Naše WMS rešenje se brine za Vas, da je roba uvek dostupna odvajaču u piking zoni i generiše naloge za dopunu piking zone u realnom vremenu.

Sposobnost sistema da prati stanje zaliha na nivou transportne jedinice ( palete ) stvara konfor u radu i praktično eliminiše potrebu za popisima. Upravljanje nalozima, dodela naloga za odvajanje konkretnom odvajaču, deljenje naloga izmedju odvajača i viljušarista pruža efikasnost u odvajanju robe i upravljanju radnom snagom u samom skladištu. Radni-prozivodni nalog u proizvodnom procesu, generiše trebovanje za prozivodnju i piking nalog za odvajača sirovina ili amabalaže u skladištima pri prozivodnji i obezbeđuje potpunu sledljivost njihovog učešća u finalnom proizvodu.

Pakovanje i otprema

Dobro definisan proces otpreme i njegova sistemska pokrivenost je garant da će roba stići na pravo mesto u tačnim količinama. Odvojenu robu potrebno je uputiti na unapred izabranu rampu ( gejt ) gde će se izvršiti utovar u predviđeno vozilo. U tom procesu često, a posebno kada je u pitanju kapilarna distribucija, upakovanu robu ili palete potrebno je etiketirati radi lakše identifikacije pri samoj isporuci a utovar treba izvršiti po određenom redosledu koji će odgovarati redosledu istovara o kome se najbolje brine naše TMS rešenje.